lis 07

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Natomiast dla podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, określono specjalne warunki, których spełnienie umożliwia zwrot  określonych przepisami części kwot wydatkowanych na zakup kas.

Dokonanie zwrotu następuje pod warunkiem:
– posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę fiskalną,

– złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania – o tym pisaliśmy tutaj: zgłoszenie fiskalizacji kasy,
– złożenia zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania – o tym pisaliśmy tutaj: zgłoszenie po fiskalizacji kasy,
– rozpoczęcia ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących terminach.

Uwaga! Ulga obowiązuje tylko przy zakupie pierwszego urządzenia na dany numer NIP. Dlatego też jeżeli planujesz rozwój firmy w krótkim czasie, zgłoś od razu więcej urządzeń. Wtedy otrzymasz zwrot od każdej kasy fiskalnej.

Autor marcin \\ tagi:Komentarze wyłączone.