lis 07

Kiedy musimy oddać zwrot za zakup kasy fiskalnej

Informacje dla lekarzy, Prawa podatnika Możliwość komentowania Kiedy musimy oddać zwrot za zakup kasy fiskalnej została wyłączona

Podatnicy są obowiązani do zwrotu uprzednio odliczonych lub zwróconych kwot w związku z ich wydatkowaniem na zakup kas fiskalnych w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
– zaprzestaną ich używania,
– nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
– zaprzestaną działalności,
– nastąpi otwarcie likwidacji,
– zostanie ogłoszona upadłość,
– nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
– dokonają odliczenia ulgi nie spełniając wszystkich warunków, które uprawniają ich do korzystania z odliczenia.

Autor marcin \\ tagi: ,

lis 07

Jak uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej

Informacje dla lekarzy, Prawa podatnika Możliwość komentowania Jak uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej została wyłączona

Odliczenie kwot może być dokonane w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Zwrot kwot następuje na wniosek podatnika wykonującego wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub zwolnionego z podatku VAT, składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zawierający: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, dane identyfikujące podmiot prowadzący serwis kas oraz który dokonał fiskalizacji kasy, oryginał faktury potwierdzającej zakup wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą, informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Urząd skarbowy podatnikowi wykonującemu ww. czynności zwolnione dokonuje zwrotu w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku.

Autor marcin \\ tagi: ,

lis 07

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Informacje dla lekarzy, Prawa podatnika Możliwość komentowania Ulga na zakup kasy fiskalnej została wyłączona

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Natomiast dla podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, określono specjalne warunki, których spełnienie umożliwia zwrot  określonych przepisami części kwot wydatkowanych na zakup kas.

Dokonanie zwrotu następuje pod warunkiem:
– posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę fiskalną,

– złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania – o tym pisaliśmy tutaj: zgłoszenie fiskalizacji kasy,
– złożenia zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania – o tym pisaliśmy tutaj: zgłoszenie po fiskalizacji kasy,
– rozpoczęcia ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących terminach.

Uwaga! Ulga obowiązuje tylko przy zakupie pierwszego urządzenia na dany numer NIP. Dlatego też jeżeli planujesz rozwój firmy w krótkim czasie, zgłoś od razu więcej urządzeń. Wtedy otrzymasz zwrot od każdej kasy fiskalnej.

Autor marcin \\ tagi: