lis 05

Książka kasy powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kasy w miejscu jej instalacji oraz udostępniana na żądanie właściwych organów.

Podatnik obowiązany jest umożliwiać dokonanie w książce kasy wpisów uprawnionemu serwisantowi kasy.

W przypadku utraty książki kasy podatnik powinien zwrócić się niezwłocznie do prowadzącego serwis kas o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Na stronie tytułowej nowej książki musi być umieszczony napis: „Duplikat”.

Autor marcin \\ tagi:Komentarze wyłączone.