Lis 13

Posnet Mobile HS EJ – nowa kasa firmy Posnet

Kasy fiskalne dla lekarzy Możliwość komentowania Posnet Mobile HS EJ – nowa kasa firmy Posnet została wyłączona

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ. Najważniejsze cechy i funkcje: kopia elektroniczna paragonu (EJ), wielowalutowość (gotowa na walutę EURO), małe gabaryty (8,5 x 4,6 x 15,8 cm), wytrzymała bateria, zasilanie sieciowe i z instalacji samochodowej, nowoczesny design.  

Autor marcin \\ tagi: ,

Lis 07

Kiedy musimy oddać zwrot za zakup kasy fiskalnej

Informacje dla lekarzy, Prawa podatnika Możliwość komentowania Kiedy musimy oddać zwrot za zakup kasy fiskalnej została wyłączona

Podatnicy są obowiązani do zwrotu uprzednio odliczonych lub zwróconych kwot w związku z ich wydatkowaniem na zakup kas fiskalnych w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: – zaprzestaną ich używania, – nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, – zaprzestaną działalności, – nastąpi otwarcie Czytaj dalej →

Autor marcin \\ tagi: ,

Lis 07

Jak uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej

Informacje dla lekarzy, Prawa podatnika Możliwość komentowania Jak uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej została wyłączona

Odliczenie kwot może być dokonane w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Zwrot kwot następuje na wniosek podatnika wykonującego wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub zwolnionego z podatku VAT, składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zawierający: imię i nazwisko lub nazwę Czytaj dalej →

Autor marcin \\ tagi: ,

Lis 07

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Informacje dla lekarzy, Prawa podatnika Możliwość komentowania Ulga na zakup kasy fiskalnej została wyłączona

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Natomiast dla podatników, którzy Czytaj dalej →

Autor marcin \\ tagi:

Lis 06

Obowiązkowe przeglądy techniczne kasy fiskalnej

Informacje dla lekarzy, Obowiązki podatnika Możliwość komentowania Obowiązkowe przeglądy techniczne kasy fiskalnej została wyłączona

Kasy fiskalne powinny być zgłaszane do obowiązkowego przeglądu technicznego u właściwego serwisanta co 24 miesiące. W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami, obowiązkowego przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych dla ponownej legalizacji taksometru, używanego do współpracy z kasą, określonych w odrębnych Czytaj dalej →

Autor marcin \\ tagi: ,

Lis 06

Przechowywanie wydruków z kasy fiskalnej

Informacje dla lekarzy, Obowiązki podatnika Możliwość komentowania Przechowywanie wydruków z kasy fiskalnej została wyłączona

Dokumenty kasowe powinny być przechowywane przez okres wymagany w ustawie o podatku od towarów i usług, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (pkt I-1 – art. 112) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm) zgodnie z warunkami Czytaj dalej →

Autor marcin \\ tagi: ,

Lis 06

Sprzedaż i ewidencjonowanie obrotu na kasach fiskalnych

Informacje dla lekarzy, Obowiązki podatnika Możliwość komentowania Sprzedaż i ewidencjonowanie obrotu na kasach fiskalnych została wyłączona

Po fiskalizacji kasy należy dokonywać ewidencjonowania każdej sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy towaru lub usługi. Podatnicy obowiązani są rozpocząć w wyznaczonym terminie ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do Czytaj dalej →

Autor marcin \\ tagi: ,

Lis 05

Sporządzanie raportów z kasy fiskalnej

Informacje dla lekarzy, Obowiązki podatnika Możliwość komentowania Sporządzanie raportów z kasy fiskalnej została wyłączona

Na użytkowniku kasy fiskalnej (podatniku) ciąży obowiązek sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu. Jeżeli w danym dniu Czytaj dalej →

Autor marcin \\ tagi: ,

Lis 05

Dokonywanie wpisów w książce serwisowej

Informacje dla lekarzy, Obowiązki podatnika Możliwość komentowania Dokonywanie wpisów w książce serwisowej została wyłączona

Książka kasy powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kasy w miejscu jej instalacji oraz udostępniana na żądanie właściwych organów. Podatnik obowiązany jest umożliwiać dokonanie w książce kasy wpisów uprawnionemu serwisantowi kasy. W przypadku utraty książki kasy podatnik powinien zwrócić się niezwłocznie do prowadzącego serwis kas o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym właściwego naczelnika Czytaj dalej →

Autor marcin \\ tagi:

Lis 05

Zgłoszenie kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego

Informacje dla lekarzy, Obowiązki podatnika Możliwość komentowania Zgłoszenie kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego została wyłączona

Podatnik powinien dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy zgodnie z załącznikiem nr 3 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. Otrzymany numer ewidencyjny (najczęściej w formie listownej) należy na trwałe umieścić na nieruchomej części obudowy urządzenia Czytaj dalej →

Autor marcin \\ tagi: ,